Informator

Ubezpieczenia

Na adres ubezpieczenia.poznan@po.policja.gov.pl można przesyłać wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie szkód komunikacyjnych obsługiwanych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji informację o danych personalnych uczestników zdarzenia drogowego. Potwierdzenie faktu udziału osoby/pojazdu w zdarzeniu drogowym obsługiwanym przez Policję jest wystawiane w postaci zaświadczenia o zdarzeniu drogowym. Przedmiotowe zaświadczenie jest wydawane na podstawie art.  217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, na podstawie którego organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, a osoba ubiegająca się o nie ma swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów.

 Miejsce składania dokumentów i załatwienia sprawy:

Składanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego fakt udziału w zdarzeniu drogowym odbywa się w recepcji KMP w Poznaniu przy ul. Szylinga 2. Warunkiem wydania zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, która została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Poznania: nr. rachunku w PKO BP S.A. obowiązujący od 01.01.2015 (dot. opłaty skarbowej): 

                                               94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Tytułem: wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym.

Zaświadczenia – zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - wydawane są w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku, na adres do korespondencji wskazany we wniosku,

                                               Tel. kontaktowy: 47 77 144 55.

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń drogowych zgłoszonych i obsługiwanych przez Policję, zawierające numery polis itp. mogą być udostępnianie jedynie na wniosek właściwego zakładu ubezpieczeń w trybie art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015r.

Informacje w takim trybie przekazywane są przez Policję zakładom ubezpieczeń nieodpłatnie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym należy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej złożyć w recepcji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

 WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym 2018.pdf

 

Pliki do pobrania

  • 80.89 KB
Powrót na górę strony