Petycje

Co to jest petycja?

Petycja to pismo z postulatem/prośbą skierowane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami .

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.
Petycje to:

indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym,
postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie
z ich kompetencjami.

Petycje mogą składać m.in.:

obywatel lub grupa obywateli,
organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu terytorialnego (ich organy, związki lub stowarzyszenia),
przedsiębiorcy. 

Petycje można składać do:

władzy publicznej (np.: Sejmu, Senatu, premiera, ministra, rady gminy, rady powiatu, marszałka województwa),
organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania publiczne (np.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ośrodka kultury).

Autor petycji powinien wiedzieć, że:

o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma,
petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości,
petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni nie będzie rozpatrzona,
złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Tryb rozpatrywania petycji:

żądanie petycji musi być skierowane do takich adresatów, którzy posiadają kompetencje w tej sprawie,
w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,
petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie rozpatrzenia petycji,
nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się nowych faktów lub dowodów.

Obowiązki adresata petycji:

adresat petycji, który nie jest władny ją rozpatrzyć musi ją przesłać do właściwego podmiotu w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia,
zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji,
zawiadamia autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia,
corocznie, do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. 

Niezbędne elementy petycji:

nazwa podmiotu wnoszącego petycję,
miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu,
wskazanie adresata oraz przedmiotu petycji,
złożenie podpisu,
dołączenie zgody osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

Dane osobowe autorów petycji:

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:

imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
miejsce zamieszkania albo siedzibę,
adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

 

Jak złożyć petycję do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

 

Petycję można złożyć:

 w formie pisemnej, przesyłając korespondencję na adres:

Komenda Miejska Policji w Poznaniu
61-787 Poznań 
ul. Szylinga 2

w formie elektronicznej:

http://bip.poznan.kmp.policja.gov.pl/176/elektroniczna-skrzynka/20295,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

 

Powrót na górę strony