Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Poznaniu zapewnia dostępność swojej strony internetowej oraz strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.poznan.policja.gov.pl oraz http://bip.poznan.kmp.policja.gov.pl

Strona internetowa oraz strona BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt,  że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

1) data publikacji strony internetowej: 2014-11-30; Data publikacji BIP strony internetowej; 2009-06-15 

2) data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-03-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP: 2022-04-01

3) oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-30 roku na podstawie samooceny dostępności cyfrowej przeprowadzonej przez podmiot publiczny;

4) dane teleadresowe podmiotu – Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań, Tel. 47 77 156 00. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest sierż. sztab. Marta Mróz, e-mail marta.mroz@po.policja.gov.pl , tel. 47 77 15-530. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej;

5) na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych funkcji;

6) dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych - w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu znajduje się punkt recepcyjny. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejścia z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone są, uruchamianymi na kartę dostępową. Osoba wchodząca do obiektu również otrzymuje kartę dostępową – „interesant”.

 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu ul. Arnolda Szylinga 2, 60-787 Poznań

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu znajduje się w budynku przy ul. Arnolda Szylinga 2 w Poznaniu. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do holu głównego. Przed wejściem znajdują się dwa miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się po prawej stronie punktu recepcyjnego.

Budynek wyposażony jest w dwie platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy wewnętrzne. Ciągi komunikacyjne przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, część z nich przystosowana jest do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Miasto Poznań

 

Komisariat Policji Poznań Grunwald ul. Rycerska 2, 60-346 Poznań

Siedziba Komisariatu Policji Poznań – Grunwald znajduje się w budynku przy ul. Rycerskiej 2a w Poznaniu (60-346 Poznań).

Budynek składa się z 3 segmentów A (budynek główny), B i C. Położony jest w głębi posesji ogrodzonej płotem. Brama wjazdowa i furtka wejściowa usytuowana jest od ul. Rycerskiej. Dodatkowo wjazd na teren kontrolowany jest poprzez szlaban otwierany za pomocą pilota. Do budynku A od furtki i bramy prowadzi chodnik oraz alejka. Do wjazdu pojazdami na chroniony teren KP Poznań – Grunwald uprawnione są upoważnione osoby oraz policjanci w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Wejście do budynku głównego znajduje się na poziomie wysokiego parteru, do którego prowadzą schody, jest oznakowane tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Ze względu na schody po lewej stronie budynku usytuowana jest winda dla osóbz niepełnosprawnością obsługiwana przez policjantów i pracowników SK. Winda pozwala na wjazd tylko do holu głównego budynku A. Wejście po schodach usytuowane bezpośrednio do holu głównego.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się po lewej stronie punktu recepcyjnego.

Ciągi komunikacyjne przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich tylko na poziomie 1 budynku A i B. Na pozostałe piętra budynku oraz do budynku C dostęp jest tylko po schodach. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku. Tylko toaleta w holu głównym budynku A przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji Poznań Jeżyce ul. Kochanowskiego 16, 60-846 Poznań

Siedziba Komisariatu Policji Poznań Jeżyce znajduje się w budynku przy ul. Kochanowskiego 16 w Poznaniu ( 60-846 Poznań).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane jest bezpośrednio z ulicy do punktu recepcji. Przed wejściem znajduje się jedno miejsce parkingowe oznaczone znakiem poziomym i pionowym dla osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemu FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie KP Jeżyce w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika ( osoby wprowadzającej).

Budynek nie jest wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych oraz windę wewnętrzną. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku i żadna z nich nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagany sprzęt przeciwpożarowy oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto ul. Polanka 24, 61-131 Poznań

Siedziba KP Poznań Nowe Miasto znajduje się w budynku przy ul. Polanka 24 ( 61-131 ) w Poznaniu.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Wejście usytuowane jest z parkingu. Na parkingu przed wejściem do komisariatu znajdują się 2 miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci są obsługiwani w pokojach funkcjonariuszy prowadzących sprawę.

Budynek nie posiada platformy dla osób niepełnosprawnych jak również windy wewnętrznej.

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku jednakże nie są przystosowane dla osób
z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji Poznań Północ os. Jana III Sobieskiego 115, 60-346 Poznań

Komisariat Policji Poznań-Północ znajduje się na Osiedlu Jana III Sobieskiego 115 w Poznaniu.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym osiedla.

Wejście usytuowane jest z placu do recepcji KP.

KP Poznań- Północ nie posiada miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem .

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych , systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie , których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Interesanci nie poruszają się sami po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika ( osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć.

Budynek wyposażony jest w jedną platformę dla osób niepełnosprawnych oraz windę wewnętrzną. Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku , jedna z nich przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji Poznań Stare Miasto Al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań

Siedziba Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto w Poznaniu znajduje się w budynku przy al. Karola Marcinkowskiego 31 w Poznaniu (61-861 Poznań).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do holu głównego. Na parkingu przed budynkiem znajduje się jedno miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób
z niepełnosprawnością ruchową. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą wjechać na teren wewnętrzny komisariatu, w tym celu przez domofon zgłaszają chęć wjazdu na parking wewnętrzny,
a dalej windą wjechać na teren komisariatu.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W recepcji przy Stanowisku Kierowania znajduje się videotelefon umożliwiający kontakt osoby głuchoniemej posługującej się językiem migowym z dyżurującym policjantem lub pracownikiem Policji, który ułatwi kontakt osoby głuchoniemej z policjantami w komisariacie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się na parterze budynku.

Budynek wyposażony jest w windę wewnętrzną. Ciągi komunikacyjne przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, część z nich przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji Poznań Wilda ul. Dezyderego Chłapowskiego 12, 61-504 Poznań

Siedziba Komisariatu Policji Poznań – Wilda, KMP w Poznaniu znajduje się w budynku przy ul. Chłapowskiego 12 w Poznaniu (61-504 Poznań).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane jest bezpośrednio z ulicy do holu głównego i wyposażone jest ono w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się jedno miejsce parkingowe oznaczone znakiem pionowym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM, urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Komisariat natomiast wyposażony jest w komputer umożliwiający tłumaczenie języka migowego dla osób znających język migowy (PJM) lub system językowo – migowy (SJM).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie Komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji oraz ewentualnie osoby towarzyszącej (opiekun). Interesanci mogą być obsłużeni w dwóch pokojach przyjęć, które znajdują się po prawej stronie punktu recepcyjnego (od wejścia do budynku) przed oraz za drzwiami prowadzącymi w kierunku ciągu komunikacyjnego (korytarz - parter).

Budynek nie jest wyposażony w platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy wewnętrzne. Ciągi komunikacyjne (korytarze) są przystosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Natomiast przemieszczanie się pomiędzy piętrami jest możliwe tylko schodami przy wsparciu i pomocy osób trzecich. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, część z nich przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne

 

Powiat poznański

 

Komisariat Policji w Buku ul. Witolda Wegnera 14, 64-320 Buk

Siedziba Komisariatu Policji w Buku znajduje się w budynku przy ul. Kapitana Witolda Wegnera 14 w Buku (64-320 Buk).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do holu głównego.

Wejście do budynku przystosowane do osób poruszających się na wózkach (podjazd wraz z poręczą). Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji. Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu dyżurki, który znajduje się po lewej stronie holu głównego.

Ciągi komunikacyjne przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na parterze budynku.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne

 

Komisariat Policji w Czerwonaku ul. Leśna 3, 62-004 Czerwonak

Siedziba Komisariatu Policji w Czerwonaku znajduje się przy ul. Leśnej 3 w Czerwonaku (62-004 Czerwonak).Jest to budynek piętrowy wolnostojący. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Działka na ,której znajduje się budynku komisariatu jest opłotowana. Znajduje się brama wjazdowa i furtka.

Wejście na teren możliwe jest przez furtkę .Wjazd przez bramę wjazdową zamykana elektronicznie na pilota. Przed budynkiem na terenie działki znajdują się miejsca parkingowe dla petentów. Na parkingu wewnętrznym dla pojazdów służbowych znajduje się jedno miejsce oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchowa

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Znajduje się również wjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych m systemów FM urządzeń opartych o inne technologie ,których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani z holu przed pomieszczeniem obsługi petentów. Po terenie Komisariatu poruszają się w obecności funkcjonariusza Policji. Mogą być również obsłużeni w punkcie obsługi interesantów .

Budynek nie jest wyposażony w windy dla osób niepełnosprawnych. Brak jest wind wewnętrznych. Tylko ciągi komunikacyjne na parterze budynku przystosowane są do poruszania się osób na wózkach. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na piętro budynku prowadza schody.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

Komisariat Policji w Czerwonaku nie posiada służby dyżurnej i dlatego nie jest czynny całodobowo. Petenci obsługiwani są w godz.6.00 do 22.00.W godz.22.00 do 6.00 służbę pełni dwóch funkcjonariuszy-patrol interwencyjny ,który obsługuje interwencje w rejonie służbowym.

W tym czasie budynek komisariatu jest zamknięty. Zamknięta jest również brama wjazdowa oraz furtka.

 

Komisariat Policji w Dopiewie ul. Łąkowa 1, 62-070 Dopiewo

Siedziba Komisariatu Policji w Dopiewie znajduje się w budynku przy ul. Łąkowej 1 w Dopiewie (62-070 Dopiewo). Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do holu głównego. Przed wejściem znajdują się dwa miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KP w Dopiewie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, do którego dostęp jest bezpośrednio z holu głównego.

Budynek nie jest wyposażony w platformy dla osób niepełnosprawnych ani windy wewnętrzne. Ciągi komunikacyjne na kondygnacji parteru przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toaleta w holu przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Komornikach ul. Stawna 3, 62-052 Komorniki

Siedziba Komisariatu Policji w Komornikach znajduje się w budynku przy ul. Stawnej 3 w Komornikach (62-052 Komorniki).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do poczekalni. Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni usytuowanego przy wejściu głównym do budynku i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się bezpośrednio przy poczekalni.

Budynek nie posiada platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy wewnętrzne. Ciągi komunikacyjne przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, jedna z nich przystosowana jest do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Kostrzynie ul. Półwiejska 1, 62-025 Kostrzyn

Siedziba Komisariatu Policji w Kostrzynie znajduje się w budynku wolnostojącym przy ul. Półwiejskiej 1a w Kostrzynie (62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Posesja jest ogrodzona płotem, z furtką zabezpieczoną zamkiem elektromagnetycznym. Wejście do budynku znajduje się za ogrodzeniem. Po wejściu do budynku interesant winien udać się schodami do pomieszczenia recepcji usytuowanego na I piętrze budynku. Przed ogrodzeniem jednostki znajduje się ogólnie dostępny parking, z nieutwardzoną nawierzchnią. Przed siedzibą jednostki nie ma wydzielonych miejsc parkingowych oznaczonych znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku udostępnia się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KP Kostrzyn w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Budynek nie został wyposażony w windę ani w platformę dla osób niepełnosprawnych. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, jednak nie są one przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Kórniku ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik

Siedziba Komisariatu Policji w Kórniku znajduje się w budynku przy ul. Poznańskiej 66 w Kórniku (62-035 Kórnik).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do holu głównego. Przed wejściem znajdują się cztery miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się na parterze budynku.

Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne

 

Komisariat Policji w Luboniu ul. Powstańców Wlkp. 42, 62-031 Luboń

Siedziba Komisariatu Policji w Luboniu znajduje się w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42 w Luboniu (62-030 Luboń).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do holu głównego. Przed wejściem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jednak nieoznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KP Luboń w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się po lewej stronie punktu recepcyjnego.

Budynek nie jest wyposażony w platformy dla osób niepełnosprawnych lub windy wewnętrzne. Ciągi komunikacyjne przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, lecz bez możliwości wjazdu na pierwsze piętro przy użyciu widy lub platformy. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, przy czym toaleta w holu głównym jest przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Mosinie ul. Kolejowa 13A, 62-050 Mosina

Siedziba Komisariatu Policji w Mosinie znajduje się w budynku na terenie ogrodzonej posesji przy ul. Kolejowej 13A w Mosinie (62-050 Mosina).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście do budynku usytuowane jest z przodu posesji. Na poczekalnię wchodzi się po czterech schodach. Przed posesją znajdują się trzy miejsca parkingowe, jednak żadne z nich nie jest oznaczone jako miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Budynek nie jest wyposażony w windy wewnętrzne. Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne

 

Komisariat Policji w Murowanej Goślinie ul. Mostowa 6, 62-095 Murowana Goślina

Siedziba Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie znajduje się w budynku przy ul. Mostowej 6
w Murowanej Goślinie (62-095 Murowana Goślina). Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do holu głównego. Przed wejściem znajdują się trzy miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomymi.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się po lewej stronie holu na parterze budynku.

Budynek nie jest wyposażony platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy wewnętrzne. Ciągi komunikacyjne na parterze budynku przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, nie są przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 9, 62-010 Pobiedziska

Budynek Komisariatu Policji w Pobiedziskach mieści się na posesji w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 9.

Wejście na teren odbywa się przez furtkę w ogrodzeniu z siatki, w odległości 20 metrów od ogrodzenia znajduje się budynek oznakowany tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed ogrodzeniem znajdują się trzy miejsca parkingowe bez oznaczeń.

Wejście znajduje się na zadaszonym podwyższeniu (2 stopnie), a przy drzwiach wejściowych umieszczony jest wideodomofon oraz dzwonek. Po wejściu do budynku poczekalnia oraz punkt recepcyjny znajdują się na piętrze budynku. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Komisariat Policji w Pobiedziskach nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci poruszają się samodzielnie na odcinku drzwi wejściowe – punkt recepcyjny, jednak wejście możliwe jest tylko po umożliwieniu otwarcia drzwi poprzez wideodomofon. Po pozostałej części budynku poruszają się w towarzystwie funkcjonariusza lub pracownika (osoby upoważnionej).

Brak jest ułatwień architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchowa. Toalety znajdują się na piętrze oraz na obniżonym parterze do której prowadzą schody (5 stopni), brak przystosowania dla osób poruszających się na wózku.

Obiekt posiada system przeciwpożarowy oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Puszczykowie ul. Poznańska 74, 62-040 Puszczykowo

Siedziba Komisariatu Policji w Puszczykowie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu znajduje się w budynku przy ul. Poznańskiej 74 (62-040 Puszczykowo).

Wejście poprzedzające schodami usytuowane od strony ulicy.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji.

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, które nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Stęszewie ul. Poznańska 19, 62-060 Stęszew

Siedziba Komisariatu Policji w Stęszewie znajduje się w budynku przy ul. Poznańskiej 19 w Stęszewie (62-060 Stęszew).

Budynek jest własnością Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane z boku budynku bezpośrednio z ulicy. Do Komisariatu prowadzą schody ( brak podjazdu czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ). Przed wejściem znajdują się trzy miejsca parkingowe oznaczone znakami dla POLICJI, jednak brak jest wydzielonych odrębnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z korytarza usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika cywilnego. Interesanci przyjmowani są przez f-szy w swoich pokojach służbowych. W jednostce brak jest pokoju dedykowanego tylko do przyjęć interesantów.

Budynek nie jest wyposażony w platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy wewnętrzne. Ciągi komunikacyjne przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W Komisariacie znajduje się jedna toaleta ( dla f-szy, pracowników cywilnych jak i dla petentów ) nie przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne

 

Komisariat Policji w Suchym Lesie ul. Poziomkowa 5, 62-002 Suchy Las

Siedziba Komisariatu Policji w Suchym Lesie znajduje się w budynku przy ul. Poziomkowej 5 w Suchym Lesie (62-002 Suchy Las).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Do wejścia prowadzą schody usytuowane przy chodniku oddzielonego pasem zieleni od ulicy. Przed wejściem znajduje się miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni usytuowanej od razu przy wejściu do budynku i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Budynek nie jest wyposażony urządzenia umożliwiające wejście dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Swarzędzu ul. Grudzińskiego 30a, 62-020 Swarzędz

Siedziba Komisariatu Policji w Swarzędzu znajduje się w budynku przy ul. Grudzińskiego 30A (63-020 Swarzędz).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do holu głównego.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się po lewej stronie punktu recepcyjnego.

Budynek wyposażony jest w jedną platformę dla osób niepełnosprawnych oraz windę zewnętrzną. Ciągi komunikacyjne na parterze przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na parterze budynku, część z nich przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym ul. 23 Października 29, 62-080 Tarnowo Podgórne

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym znajduje się w budynku przy ul. 23 Października 29 w Tarnowie Podgórnym (61-080).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do holu głównego . Przed wejściem znajduje się jedno miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku wybudowany jest specjalny podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu głównego gdzie znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki, poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się przy pomieszczeniu dyżurnego.

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, jedna z nich na parterze przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Posterunek Policji w Rokietnicy ul. Rolna 20, 62-080 Tarnowo Podgórne

Siedziba Posterunku Policji w Rokietnicy znajduje się w budynku przy ul. Rolnej 20 w Rokietnicy. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Wejście usytuowane jest w odległości 3 metrów od ulicy, na wysokości tzw. wysokiego parteru, wywyższone na osiem stopni schodów, z chodnikiem doprowadzającym z ulicy, prowadzi bezpośrednio do holu głównego. Przed wejściem znajdują się dwa miejsca parkingowe. Brak jest miejsc parkingowych (oznaczonych znakami poziomymi i pionowymi) dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu głównego i poruszają się po terenie PP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

W budynku brak jest osobnego pokoju przyjęć w którym mogliby być obsłużeni interesanci.

Budynek nie jest wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych ani windę.

Ciągi komunikacyjne na wysokim parterze przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada jedną kondygnację oraz piwnicę, toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe, alarm oraz oznakowanie ewakuacyjne.

Posterunek Policji w Kleszczewie 63-005 Kleszczewo ul. Sportowej 2

Siedziba Posterunku Policji w Kleszczewie znajduje się w budynku przy ul. Sportowej 2 (63-005 Kleszczewo). Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.  Wejście usytuowane  bezpośrednio z ulicy do holu głównego. 

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie PP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się po lewej stronie punktu recepcyjnego.  

Budynek wyposażony jest w jedną platformę dla osób niepełnosprawnych oraz windą wewnętrzną. Ciągi komunikacyjne na piętrze przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na piętrze budynku, część z nich przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.
    

7) dostępność tłumacza języka migowego – wszystkie informacje związane z dostępnością tłumacza języka migowego znajdują się pod wskazanym linkiem do strony - http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/obsluga-osob-uprawniony/19105,Obsluga-osob-uprawnionych-tlumacz-jezyka-migowego.html Ponadto na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych  lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

8) możliwość powiadamiania podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej - Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć do podmiotu publicznego skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60). Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

9) link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

10) koordynatorzy: nadkom. Zbigniew Paszkiewicz – Koordynator  ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

dane kontaktowe: adres e-mail naczelnik.wprez.poznan@po.policja.gov.pl tel. 47-77-157-10;

sierż.szt. Marta Mróz – Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych

dane kontaktowe: adres e-mail marta.mroz@po.policja.gov.pl, tel. 47-77-155-30;

 asp.szt. Piotr Mikołajewski – Koordynator  ds. dostępności architektonicznej

dane kontaktowe: adres e-mail piotr.mikolajewski@po.policja.gov.pl, tel. 47-77-156-40.

specjalista Daniela Poplewska - Koordynator ds. dostępności stron BIP

dane kontaktowe: adres e-mail daniela.poplewska@po.policja.gov.pl, tel. 47-77-155-76

 

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   Dz.U. 2019 poz. 1696).

Powrót na górę strony