DZIAŁANIA POLICJI

Komunikat uzupełniający dotyczący naruszenia ochrony danych osobowych

Data publikacji 22.03.2024

              Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 ze zm.), uzupełniamy komunikat nr 5 dot. informacji o utracie rejestru badań analizatorem wydechu przez funkcjonariusza Policji komisariatu Policji Poznań – Jeżyce będącego w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Uzupełnienie to stanowi wykonanie polecenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych z dnia 7 marca 2024 r. w zakresie zrealizowania w sposób adekwatny obowiązku poinformowania o proponowanych środkach zaradczych możliwych do podjęcia w celu zminimalizowania negatywnych konsekwencji naruszenia, w szczególności ujawnionych danych dotyczących zdrowia.

            Mając na uwadze treść art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610, 1615, 1890, 1993), dobra osobiste człowieka, do których zalicza się, jako najważniejsze: życie, zdrowie, wolność, cześć, dobre imię, swobodę sumienia, nazwisko, pseudonim, wizerunek, stan cywilny, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, prawo do prywatności, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską, a także prawo do kultu po zmarłym, podlegają ochronie prawnej.

            W przypadku bezprawnego naruszenia tych dóbr uprawniony może skorzystać
z ochrony przewidzianej przez przepisy prawa cywilnego (art. 24 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Do tych środków ochrony (tj. środków zaradczych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych) zaliczają się:

- żądanie zaniechania działań zagrażających dobrom osobistym je naruszających,

- żądanie usunięcia skutków naruszenia,w tym żądanie złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, np. ogłoszenie przeprosin w środkach masowego przekazu,

- żądanie, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, zadośćuczynienia pieniężnego
lub zapłaty na określony cel społeczny,

- żądanie naprawienia szkody majątkowej wyrządzonej wskutek naruszenia dóbr osobistych.

            W przypadku opublikowania utraconych danych uprawniony może wystąpić do sądu (tj. wytyczyć powództwo poprzez wniesienie pozwu) z żądaniem wydania wyroku określonej treści w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada
1964 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1550, 1429, 1606, 1615, 1667, 1860, 2760).

            Innym przysługującym prawem wynikającym z treści Artykułu 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L. Nr 119, str. 1) jest prawo żądania od osoby (tj. administratora danych), która opublikowała te informacje (np. w mediach społecznościowych) do zaprzestania tych czynności, w tym usunięcia danych, szczególnie, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, (np. bez zgody osoby zainteresowanej).

            Zgodnie z treścią Artykułu 77 tego Rozporządzenia, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, jeżeli sądzi, że przetwarzane danych osobowych jej dotyczące narusza to Rozporządzenie.

            Oprócz tego, zgodnie z treścią Artykułu 79 tego Rozporządzenia, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że jej prawa zostały naruszone.

            Ponadto, zgodnie z Artykułem 82 wymienionego aktu prawnego, każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową (np. doznała utraty dobrego imienia) w wyniku naruszenia tego Rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora danych lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

            W sprawach o roszczenia z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, właściwy jest sąd okręgowy.

            Wiedzieć także należy, że zgodnie z art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ten, kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega sankcji karnej w rozumieniu przepisów prawa karnego.

Powrót na górę strony