Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Miejski Policji w Poznaniu
przetwarza Pana/Pani dane osobowe:


1. Administratorem Pana/Pani danych jest Komendant Miejski Policji w Poznaniu z siedzibą przy
    ul. Szylinga 2 w Poznaniu, kod 60-787.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest podinsp. Wojciech Wasielewski tel. 47 77 140 65. W razie nieobecności IOD, osobą go zastępującą jest Rafał Kłosowski.
    e-mail: iod. poznan@po.policja.gov.pl.
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
a. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji
    zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz
    podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na
    podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych
    informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);
b. w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
c. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia;
    bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji.
    (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
d. w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku
    prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą
    przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
e. ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia
    i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
f. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy
   zawartej z Komendantem Miejskim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą
   przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić
   realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.


4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie
    mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania
    zobowiązany jest Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich
    dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach,
    w których Komendant Miejski Policji w Poznaniu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów
    prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość
    przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich
    przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie
    dotyczy to przypadków, w których Komendant Miejski Policji w Poznaniu posiada uprawnienie do
    przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.


5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie
    uzasadnionych interesów Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu,
    (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje
    warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -
    przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
    Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
    przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu Pana/Pani
    danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa
    Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. Komendant Miejski Policji w Poznaniu przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do
    uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.


9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
    i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji
    celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania
    spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik
    do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.


10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


    Ograniczenia stosowania RODO:


Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy
    z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:
-   art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której
    dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując
    ingerencji w materiały archiwalne;
-   18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania
    z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych
    w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w
    przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
-   wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane
    dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za
    pomocą istniejących środków ewidencyjnych.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
- dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”.


1.  Administratorem Pana/Pani danych jest Komendant Miejski Policji w Poznaniu z siedzibą przy
     ul. Szylinga 2 w Poznaniu, kod 60-787.
2.  Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest podinsp. Wojciech Wasielewski –
     tel. 47 77-140-65 e-mail: iod. poznan@po.policja.gov.pl. W razie nieobecności IOD, osobą go zastępującą jest Rafał Kłosowski.
3. Cel przetwarzania danych osobowych:


-   rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla
    bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar
    porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:


-   prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw
    osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2,
    00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;


-   prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych
    osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

 

Powrót na górę strony