Komunikaty

Komunikat 2

Na podstawie art. 34 ust. 3 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy, że w dniu 21 marca 2021 r. na terenie miasta Poznania doszło do krótkotrwałej utraty rejestru badań analizatorem wydechu użytkowanego przez funkcjonariuszy komisariatu Policji Poznań - Grunwald.

W rejestrze przetwarzane są dane osób poddanych badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w postaci: imienia, nazwiska osoby badanej, powodu badania, daty i godziny badania oraz jego wyniku lub wynikach badania. Przedmiotowy rejestr zawierał informacje na temat badań przeprowadzonych w  okresie od  18 lipca 2019 r. do 20 marca 2021 r. w stosunku do 80 osób. Utrata rejestru spowodowała naruszenie ochrony danych osobowych w nim zawartych.

Na podstawie przeprowadzonych czynności stwierdzono, że zdarzenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane utracono. Policja do tej pory nie otrzymała żadnych sygnałów na temat negatywnych skutków zaistniałego zdarzenia. Powyższą sprawę zgłoszono pisemnie organowi nadzorczemu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wyeliminowania podobnych naruszeń w przyszłości, podczas odprawy służbowej przeprowadzonej przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu z podległą bezpośrednio kadrą kierowniczą jednostki omówiono opisane zdarzenie, w tym jego następstwa i konsekwencje. Rozesłano pismo opisujące przedmiotowe zdarzenie
ze szczegółowymi  poleceniami dotyczącymi zapoznania z jego treścią wszystkich funkcjonariuszy pobierających
do służby analizator wydechu, omówienia zdarzenia podczas codziennych odpraw do służby, a także bezpiecznego transportowania urządzeniu wraz z rejestrem. Poza tym wdrożono stosowne czynności naprawcze, które powinny zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

W związku z zaistniałą sytuacją zalecamy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo Państwa danych.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, strata finansowa, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, naruszenie dobrego imienia czy dyskryminacja. 

Powyższe skutkować może próbami: wywarcia wpływu bądź szantażu, zastraszenia, założenia konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych), uzyskania pożyczek w instytucjach pozabankowych (np. przez Internet lub telefon, bez okazywania dokumentu tożsamości), uzyskania dostępu do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych i tym samym wglądu do danych o Państwa stanie zdrowia, oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu, zawarcia na Państwa dane umów cywilno-prawnych (np. umowy najmu), zarejestrowania karty telefonicznej typu pre-paid.

Zalecamy ponadto ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości przy użyciu mediów społecznościowych, w szczególności od nieznanych nadawców, a także zachowanie ostrożności w przypadku otrzymania połączeń telefonicznych lub wiadomości tekstowych od nieznanych abonentów.

W przypadku podejrzenia wykorzystania Państwa danych przez osoby nieuprawnione lub posiadania przez Państwa dodatkowych informacji w tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji podinsp. Wojciechem Wasielewskim za pośrednictwem poczty elektronicznej iod.poznan@po.policja.gov.pl lub telefonicznie pod nr 477714065.

Niniejszy komunikat wystosowano z uwagi na brak możliwości ustalenia danych adresowych niektórych osób, których dane widnieją w opisywanym rejestrze.

Powrót na górę strony