Poznański Rower Bezpieczny Rower

Poznański Rower - Bezpieczny Rower

Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?

• policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,

• na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,

• po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,

• uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:

• do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,

• dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

• jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,

• co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,

• co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,

• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Co zrobić w przypadku sprzedaży oznakowanego roweru?

W przypadku gdy nowy właściciel roweru wyraża chęć pozostania w programie, sprzedający informuje o fakcie sprzedaży roweru najbliższą jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z podaniem nr kontaktowego do nowego właściciela roweru (możliwe jest również przekazanie kopii umowy kupna - sprzedaży roweru). Wtedy rower zostanie przerejestrowany na nowego właściciela.

W sytuacji gdy nowy właściciel nie wyraża zgody na pozostanie w programie, dotychczasowy właściciel roweru jest zobowiązany pisemnie poinformować najbliższa jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu o tym fakcie jednocześnie przekazując kartę potwierdzająca udział w programie prewencyjnym. 

KONTAKT:

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu:

tel. 61 84 156 29 – koordynator programu,

tel. 61 84 156 24 – koordynator programu,

tel. 61 84 156 97 – koordynator programu,

tel. 61 84 156 20 – sekretariat Wydziału Prewencji.

Poniżej zamieszczony został harmonogram znakowania rowerów w Komisariatach Policji miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

 Harmonogram znakowania rowerów wrzesień - październik.pdf

 

Bieżące komunikaty!

 

Uprzejmie informujemy, że znakowanie rowerów w ramach programu "Poznański rower, bezpieczny rower" potrwa do 31 października br.

okresie zimowym znakowania nie odbędą się. Kolejna edycja rozpocznie się w marcu 2019 r. 

Serdecznie zapraszamy.    

 

- Od dnia 9 maja br. znakowanie rowerów w terminach wyznaczonych dla Komisariatu Policji Poznań Wilda odbywać się będzie na terenie Oddziału Prewencji Policji, przy ul. Taborowej 22  w Poznaniu. 

- Zostały ustalone dodatkowe terminy znakowania rowerów w Komisariacie Policji w Komornikach tj. 19 września oraz 25 października br. w godz. 15:00-18:00. Serdecznie zapraszamy.