KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - Bądź bezpieczny w miejscu zamieszkania

Poznańska Policja zwraca się do mieszkańców z apelem o zachowanie większej ostrożności zarówno opiekunów małoletnich dzieci bawiących się na osiedlach jak i kierowców, poruszających się w strefie zamieszkania.

Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto apelują o zachowanie większej ostrożności zarówno rodziców małoletnich dzieci bawiących się na osiedlach jak i kierowców, poruszających się w strefie zamieszkania, niejednokrotnie z większą prędkością niż stanowią to przepisy Prawo o Ruchu Drogowym. Znak “Strefa Zamieszkania” jest specjalnym obszarem nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale też z uwagi na to, iż ma służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół. Ma on również spowodować, aby bawiącym się na tym obszarze dzieciom zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Obszar ten powinien być swoistym azylem dla pieszych, w którym powinni czuć się bezpiecznie. Zgodnie z art. 43.1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym dziecko do lat 7 w strefie zamieszkania może korzystać z drogi nie będąc pod opieką osoby dorosłej. W przypadku gdy wspomniana osoba dorosła dopuści do przebywania małoletniego do lat 7 lub innej osoby, niezdolnej rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny lub nagany. Przepis ten reguluje art. 106 Kodeksu Wykroczeń. Jednocześnie pamiętać należy, że art. 160 Kodeksu Karnego stanowi, iż w przypadku gdy dojdzie do narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wspomniany wcześniej opiekun podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Choć zasady obowiązujące w strefie zamieszkania znoszą obowiązek zapewnienia opieki nad pieszym do lat 7 (co daje możliwość przebywania na drodze dziecka, nie do końca umiejącego rozpoznać zagrożenia i należycie reagować na zaistniałą sytuację w ruchu drogowym) to osobną i bardzo indywidualną sprawą jest decyzja rodziców pozwalających na samodzielne przebywanie dziecka w takim obszarze. W ostatnim czasie w rejonie Osiedla Lecha miały miejsce liczne zgłoszenia dotyczące niebezpiecznych zabaw małoletnich na jezdni. Polegały one na gwałtownym wybieganiu, wjeżdżaniu na deskorolce lub hulajnodze na ulicę, bądź zjeżdżaniu z wzniesienia. Policjanci apelują w szczególności do rodziców i opiekunów o edukację małoletnich w zakresie bezpiecznych zachowań i ich właściwą opiekę na nimi, ponieważ pieszy jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego ma małe szanse przeżycia w zderzeniu z pojazdem silnikowym, poruszającym się z określoną prędkością. Kolejnym zgłaszanym przez mieszkańców osiedli problemem jest zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności, a w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców, co zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny do 500 złotych lub nagany w przypadku osoby dorosłej, a w przypadku osób nieletnich jest przejawem demoralizacji, za który nieletni może odpowiadać przed Sądem Rodzinnym. W związku z powyższym, Policja przeprowadzi wzmożone kontrole miejsc zagrożonych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

sierż.szt.Barbara Przekota/RL

 

  • bezpieczny rowerzysta
    Bezpieczny rowerzysta