POZNAŃSKA POLICJA

Poznań - Szkolenie dla policjantów z zakresu pierwszej pomocy

W pierwszym półroczu 2017 roku przeprowadzone zostały zajęcia doskonalące dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty odbywały się w małych grupach szkoleniowych we wszystkich komisariatach na terenie powiatu poznańskiego. Łącznie zostało przeszkolonych ponad 100 policjantów oraz pracowników cywilnych.

Szkolenie obejmowało zakres udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wypadku w służbie tj. postępowania na miejscu wypadku drogowego, rozpoznawania i zaopatrywania urazów i ran, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykorzystania przenośnego defibrylatora AED, zadbania o komfort psychiczny i termiczny oraz zebrania prawidłowego wywiadu od osoby poszkodowanej.

Funkcjonariusze nauczyli się także zadbać o własne bezpieczeństwo, prawidłowo ocenić miejsce zdarzenia, ocenić stan poszkodowanego, udrożnić drogi oddechowe, dokonać wstępnej selekcji osób poszkodowanych, wykonać badanie urazowe osoby poszkodowanej w pojeździe oraz ewakuować osobę poszkodowaną.

Celem szkolenia było zdobycie umiejętności szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Przystępna forma szkolenia pozwala funkcjonariuszom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy.

Program szkolenia został opracowany uwzględniając specyfikę służby i związane z nią potencjalne zagrożenia. Zdarzenia pokazują, że coraz częściej to właśnie policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają w wielu przypadkach na uratowanie życia i zdrowia jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego. Oprócz wiedzy teoretycznej, duży nacisk został położony na zdobycie przez funkcjonariuszy umiejętności praktycznych.

Powyższe szkolenia odbywają się cyklicznie. Planowane jest przeszkolenie wszystkich funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Krzysztof Lis/MŚ