Broń pneumatyczna - Pozwolenia na broń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Pozwolenia na broń

Broń pneumatyczna


Co zrobić by zarejestrować broń pneumatyczną?

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji określają przepisy Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53 póz. 549) z późniejszymi zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 14.02.2003 r. o zmianie Ustawy o broni i amunicji. (Dz.U. Nr 52 póz. 451)

W rozumieniu ustawy - „ bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufą lub element j ą zastępujący przekracza 17 J."

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego, ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego Komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować jaw ciągu pięciu dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuję się na podstawie dowodu nabycia broni.

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

podanie o rejestrację broni, /z pełnymi danymi personalnymi/ dowód nabycia broni (faktura z podaną wartością energii kinetycznej, umowa kupna - sprzedaży z zaświadczeniem o wartości energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę w tej broni dot. sprzedaży między osobami fizycznymi). orzeczenie lekarskie /płatne na koszt nabywcy broni/

orzeczenie psychologiczne /płatne na koszt nabywcy broni/ informacja z Krajowego Rejestru Karnego /płatne na koszt nabywcy broni/

2 zdjęcia o wym. 3 x 4 cm

Konsekwencją wydania Karty Rejestracyjnej broni są skutki finansowe, które określone są w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 póz. 1635/. I tak zgodnie ze szczegółowym wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek od zwolnień -stanowiącym załącznik do w/w Ustawy opłata od wydania Karty Rejestracyjnej broni pneumatycznej wynosi 82 zł.

W związku z powyższym opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Poznaniu lub dokonać wpłaty na konto:

MIASTO POZNAŃ WYDZIAŁ FINANSOWY

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
 
ING Bank Śląski S.A.
 
20 1050 1520 1000 0023 4950 2845 
 

Bardzo ważne z dopiskiem: tytułem opłaty za wydanie Karty Rejestracyjnej na broń pneumatyczną wydanej osobie fizycznej.

Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która:

  • nie ma ukończonych 18 lat,
  • nie    przedstawi    orzeczeń    lekarskich    i    psychologicznych    wydanych    przez upoważnionych lekarzy potwierdzających, że może dysponować bronią,
  • nie przedstawi informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem Sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu.

Wykaz lekarzy wpisanych do rejestru Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu upoważnionych do badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń /inf. można uzyskać pod nr tel. 061 -84-124-19 lub http://www.wielkopolska. policja.gov.pl.

Wykaz Psychologów wpisanych do Rejestru Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu upoważnionych do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń /tel. 061-84-124-19 lub www.wielkopolska.policja.gov.pl.

Jak wyrejestrować broń pneumatyczną?

Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawową zmianą definicji broni pneumatycznej istnieje możliwość wyrejestrowania posiadanej broni pneumatycznej - wiatrówki. Po wyrejestrowaniu broni, wiatrówka nadal stanowić będzie Państwa własność.

Wyrejestrowanie broni może nastąpić po przedłożeniu:

  • dotychczasowego pozwolenia na broń, oraz wniosku o wyrejestrowanie /druk można wypełnić na miejscu/ zaświadczenia wydanego przez koncesjonowany warsztat rusznikarski o wartości energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę. Wartość nie może przekraczać 17 J, lub certyfikatu producenta dot. tej broni instrukcja obsługi nie stanowi wiarygodnego dokumentu.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że zdecydowana większość zarejestrowanych w minionych latach wiatrówek posiada energię kinetyczną znacznie niniejszą niż 17 J.

Na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego jedynymi przedsiębiorcami posiadającymi stosowne urządzenia do określenia energii wylotowej pocisku są:

  • warsztat Pana Jacka Szymkowiaka mieszczący się w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 49  tel. 061-8-537-740,
  •  warsztat Pana Zbigniewa Szałaty mieszczący się w Opalenicy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 28 tel. 061-44-74-479, 609-551-661.

Wyrejestrowanie broni pneumatycznej, choć nie jest obowiązkowe, jest korzystne dla jej właściciela. Po wyrejestrowaniu broni jest się nadal jej właścicielem i nie jest wymagane na nią pozwolenie.

Nadto posiadanie broni nie wymagającej rejestracji zwalnia jej właściciela z obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o broni i amunicji.

OBOWIĄZKI POSIADACZA BRONI M.IN.:

Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową.

Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Interesanci  w  sprawach  dotyczących broni  pneumatycznej  przyjmowani  są w  Wydziale Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2 /kod 60-787/ w następujące dni tygodnia:

poniedziałek w godz. 7.30 - 16.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 7.30-15.00.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 061-84-124-19.